Join us at: facebook

macduff

Macduff  1978 – 17yo

Macduff 1978 – 17yo

Distillery : Macduff Distilled : 07/12/1978 Bottled : 06/1996 Age : 17yo. Vol : 43% Cask Number : 6643 Bottle  Number : 1084  of  1320 Bottler : Signatory Vintage
Macduff  14yo – 40%

Macduff 14yo – 40%

Distillery : Macduff Age : 14yo Vol : 40% Bottler : James  MacArthour’s
Macduff   27yo – 53%

Macduff 27yo – 53%

Distillery : Macduff Age : 27yo Vol : 53% Bottle  Number : 36  of  200 Bottler : James  MacArthour’s
Macduff  21yo – 55.5%

Macduff 21yo – 55.5%

Distillery : Macduff Age : 21yo Vol : 55.5% Bottler : James  MacArthour’s
Macduff  25yo – 52.7%

Macduff 25yo – 52.7%

Distillery : Macduff Age : 25yo Vol : 52.7% Bottler : James  MacArthour’s
Macduff  30yo – 53.2%

Macduff 30yo – 53.2%

Distillery : Macduff Age : 30yo Vol : 53.2% Bottler : James  MacArthour’s
Macduff 1978 – 40% – “500 Years”.

Macduff 1978 – 40% – “500 Years”.

Distillery : Macduff Distilled : 1978 Vol : 40% Bottler : James  MacArthour’s    
Macduff  1967 – 55.5% – “500 Years”.

Macduff 1967 – 55.5% – “500 Years”.

Distillery : Macduff Distilled : 1967 Vol : 55.5% Bottler : James  MacArthour’s
Macduff  1975 – 40%

Macduff 1975 – 40%

Distillery : Macduff Date: 1975 Vol : 40% Bottler : Gordon  &  MacPhail
Macduff  1990 – 57.8%

Macduff 1990 – 57.8%

Distillery : Macduff Date : 1990 Vol : 57.8% Bottler : James  MacArthour’s